« İŞ AKDİ FESHİ   - Belirli Süreli İş Akdi Feshinde Kalan Ücretin Talep Edilmesi

T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
E. 1996/2439
K. 1996/15373
T. 4.7.1996
• BELİRLİ SÜRELİ HİZMET AKTİ ( İşçi Tarafından Haklı Fesihde Kalan Ücretin Ödenmesini Talep )
• İŞÇİ TARAFINDAN HAKLI FESİHDE KALAN ÜCRETİN ÖDENMESİNİ TALEP ( Belirli Süreli Hizmet Akdi )
• KALAN SÜRE İÇİN TAZMİNAT İSTEĞİ ( Belirli Süreli Hizmet Akdinin İşçi Tarafından Haklı Sebeple Feshi )
818/m.325, 344, 345
1475/m.9
ÖZET : Belirli süreli hizmet sözleşmesi ile çalışan işçinin haklı sebeple sözleşmeye son vermesi halinde, geri kalan süre için işçi, BK.nun 325. maddesi gereğince tazminat isteyebilir. Davacının ( işçinin ) bu konuda istekte bulunamayacağına dair mahkemece verilen karar doğru değildir.
DAVA : Davacı; yıllık izin ücreti, ikramiye ve ücret alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. '
Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
Hüküm, süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla; dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR : 1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının temyiz itirazları yerinde değildir.
2- Davacının temyizine gelince;
Taraflar arasındaki uyuşmazlık, süresi belirli hizmet akti ile çalışan davacının haklı bir nedenle iş aktini feshetmesinden dolayı sözleşmenin kalan süresi için tazminat isteğinde bulunup bulunamayacağı noktasında toplanmaktadır. Mahkemece bu konuda İstekte bulunulamayacağı sonucuna varılmıştır.
Borçlar Kanununun 325. maddesinde:
Belirli süreli hizmet akti ile çalışan işçinin işine son verilmesi halinde, geri kalan süre için işçinin istekte bulunabileceği öngörülmüştür. Bu madde, haklı sebeple sözleşmeyi fesheden işçi bakımından bir düzenleme getirmemişse de, daha sonraki 344 ve 345. maddelerde öngörülen kurallar işçiye böyle bir talepte bulunma hakkı vermektedir. Bu durumda, 325. maddedeki temel esaslar da gözönünde tutularak isteğin hüküm altına alınması gerekir.
SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenle ( BOZULMASINA ), peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine; 4.7.1996 gününde oybirliğiyle karar verildi.