« İŞ AKDİ FESHİ   - Evrakta Tahrifat Nedeniyle İş Akdinin Feshi

T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
E. 1990/6639
K. 1990/10345
T. 16.10.1990
• İŞ AKDİNİN EVRAKTA TAHRİFAT NEDENİYLE FESHİ ( Ceza Mahkemesinde Beraat Kararı Verilmesine Rağmen )
• EVRAKTA TAHRİFAT NEDENİYLE İŞ AKDİNİN FESHİ ( Ceza Mahkemesinde Beraat Kararı Verilmesine Rağmen )
• İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İş Akdinin Evrakta Tahrifat Nedeniyle Feshi - Ceza Mahkemesinde Beraat Kararı Verilmesi
1475/m.17
ÖZET : Alınan avansları gerçeğe aykırı ve tahrif edilmiş belgelerle kapatma eylemi, ceza mahkemesince beraat kararı verilmiş olsa bile haklı fesih nedeni oluşturur.
DAVA : Davacı, ihbar ve kıdem tazminatının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır.
Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmekle dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü :
KARAR : Davacının gerçeğe aykırı şekilde tahrif edilen belgeleri ibraz etmek sureti ile aldığı avansları kapattırdığı tüm dosya içeriği bilgi ve belgelerle sabit olmaktadır. Her ne kadar davacı hakkında Ceza Mahkemesince beraat kararı verilmişse de, bu beraat kararı suç unsurlarının oluşturmadığı ve delil yetersizliğine dayanmaktadır. Bu bakımdan hukuk hakimini bağlamaz. Kaldı ki Ceza Mahkemesi dosyası içeriği ve orada alınan bilirkişi raporları da davacının gerçeğe aykırı tahrif edilmiş belgelerle avansı kapattığını gösterecek mahiyettedir. Bu itibarla işveren davacının hizmet akdini bildirimsiz ve tazminatsız fesh etmekte haklıdır. Böyle olunca davacı ihbar ve kıdem tazminatı alamaz. Yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz olup, bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, 16.10.1990 gününde oybirliği ile karar verildi.