« İŞ AKDİ FESHİ   - Fazla Mesai Ödenmemesi Sebebiyle Haklı Fesih - Banka Eğitim Masrafları Ve Cezai Şart Talebinin Reddi

T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
E. 2002/2820
K. 2002/9510
T. 5.6.2002
• FAZLA MESAİ ( Ücretinin Ödenmemesi Sonucu Feshin Haklı Kabul Edilmesi - Davacı Bankanın Cezai Şart İle Eğitim Masrafına İlişkin İsteklilerinin Reddi Gereği )
• İŞ AKDİNİN FESHİ ( Fazla Mesai Ücretinin Ödenmemesi Sonucu Feshin Haklı Kabul Edilmesi - Davacı Bankanın Cezai Şart İle Eğitim Masrafına İlişkin İsteklilerinin Reddi Gereği )
• CEZAİ ŞART VE EĞİTİM MASRAFLARI ( Davacı Bankanın Talebi - Fazla Mesai Ücretinin Ödenmemesi Sonucu Feshin Haklı Kabul Edilmesi/Reddi Gereği )
• FESHİN HAKLI OLMASI ( Fazla Mesai Ücretinin Ödenmemesi Sonucu - Fesheden Taraf Aleyhine Hizmet Akdine Aykırı Eyleminden Söz Edilemeyeceği )
818/m.158, 159, 161
1475/m.35, 38
ÖZET : Mahkemece davalı ve karşı davacının fazla mesai ücretinin de ödenmemesi sonucu haklı fesih yoluna gittiği kabul edildiğine göre davacı bankanın cezai şart ile eğitim masrafına ilişkin isteklilerinin reddine karar verilmesi gerekir.
DAVA : Davacı, eğitim masrafı, eğitim süresince ödenen ücret ve cezai şart alacağının, karşı davacı ise kıdem tazminatı, fazla çalışma, yıllık izin ücreti ile ikramiye alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkeme, her iki davayı da kısmen hüküm altına almıştır.
Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR : 1. Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacı ve karşı davalının temyiz itirazları yerinde değildir.
2. Davalı ve karşı davacının temyizine gelince:
Mahkemece davalı ve karşı davacının fazla mesai yapmaya zorlanması ve yapılan fazla mesai ücretinin de ödenmemesi sonucu haklı fesih yoluna gittiği kabul edildiğine göre davacı bankanın cezai şart ile eğitim masrafına ilişkin isteklilerinin reddine karar verilmesi gerekirdi. Fesih haklı ise artık fesheden taraf aleyhine hizmet akdine aykırı eyleminden söz edilemez. Bu itibarla davacı bankanın isteklerinin reddedilmek üzere kararın bozulması icap eder.
SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten ( BOZULMASINA ), peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 5.6.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.