« İŞ AKDİ FESHİ   - Hizmet Akdinde Nakil Yetkisinin Olması Halinde İşveren Tarafından Haklı Fesih Durumu

T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
E. 2001/10241
K. 2001/14276
T. 24.9.2001
• İŞ AKDİNİN FESHİ ( Banka Çalışanı - Şubeden Başka İldeki Şubeye Nakil/Hizmet Akdinde İşverene Ait Olması )
• İŞÇİNİN FESİH HAKKI ( Banka Çalışanı - Şubeden Başka İldeki Şubeye Nakil/Hizmet Akdinde İşverene Ait Olması )
• İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Banka Çalışanı - Şubeden Başka İldeki Şubeye Nakil/Hizmet Akdinde İşverene Ait Olması )
• BANKA HİZMETLİSİ ( İş Akdinin Feshi/Tazminat - Şubeden Başka İldeki Şubeye Nakil/Hizmet Akdinde İşverene Ait Olması )
1475/m.14, 16
ÖZET : Taraflar arasındaki hizmet aktinde davacı işçinin bankanın bir şubesinden diğer şubesine nakledilebilmesi yetkisi davalı işverene verilmiştir. Bunun sadece il içindeki bir şubeden diğer şubeye nakledilme yetkisine ilişkin olduğu şeklindeki düşüncenin benimsenmesi olanağı yoktur.
DAVA : Davacı, ihbar ve kıdem tazminatı, fazla çalışma ve yıllık izin ücreti ile genel tatil gündeliğinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR : 1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2- Taraflar arasındaki yazılı hizmet akdinin 6. maddesinde davacı işçinin bankanın bir şubesinden diğer şubesine nakledilebilmesi yetkisi davalı işverene verilmiştir. Hüküm böylece düzenlenmişken bunun sadece il içindeki bir şubeden diğer şubeye nakledilme yetkisine ilişkin olduğu şeklindeki düşüncenin benimsenmesi olanağı yoktur.
Davacı İstanbul'daki şubeden Şanlıurfa'daki şubeye tayin edilmiş fakat o şubeye gitmemiştir. Bu davranışı anılan hizmet akdi kuralına ve 1475 sayılı iş Kanununun 16/2-e maddesine aykırılık oluşturur. Böyle olunca kıdem tazminatı isteği reddedilmelidir.
SONUÇ : Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA, peşin alman temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 24/9/2001 gününde oybirliğiyle karar verilmiştir.