« İŞ AKDİ FESHİ   - İhtarla Cezalandırılmış Eyle Nedeniyle İş Akdinin Feshedilemeyeceği

T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
E. 1990/11725
K. 1991/2776
T. 25.2.1991
• İHTARLA CEZALANDIRILMIŞ EYLEM NEDENİYLE İŞ AKDİNİN FESHEDİLEMEYECEĞİ
• İŞ AKDİNİN FESHİ ( İhtarla Cezalandırılmış Eylem - Görev Sırasında Uyumak )
• GÖREV SIRASINDA UYUMAK EYLEMİ NEDENİYLE İŞ AKDİNİN FESHEDİLEMEYECEĞİ
• İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İhtarla Cezalandırılmış Eylem Nedeniyle İş Akdinin Feshi )
1475/m.13,14,17
ÖZET : İşçinin ihtarla cezalandırılmış eylemi, iş aktinin bozulmasına gerekçe yapılamaz bu nedenle, böyle bir feshin haklı olduğu düşünülemez.
DAVA : Davacı, ihbar ve kıdem tazminatının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkeme, isteği reddetmiştir.
Hüküm, süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü :
KARAR : Davacıya, 9.7.1989 günü görevi sırasında uyuması sebebiyle işveren vekili sıfatı ile Personel Müdürü tarafından ihtar cezası verilmiş ve aynı gün kendisine tebliğ edilmiştir. Söz konusu eylemi için ihtar cezası verilmiş olduğuna göre, aynı fiil nedeni ile ayrıca işten çıkarma cezası verilmesi doğru değildir. Böyle olunca gerçekleşecek olan ihbar ve kıdem tazminatına karar vermek gerekir.
SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA, 25.2.1991 gününde oybirliğiyle karar verildi.