« İŞ AKDİ FESHİ   - İkale Sözleşmesi İle İş Akdinin Feshedilmesi Halinde İşe İade Davasının Reddi

T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
E. 2004/16282
K. 2005/22097
T. 20.6.2005
• FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE TALEBİ ( Tarafların İş Sözleşmesinin Feshi Konusunda İradelerinin Birleştiği Karşılıklı Mutabakat İle Davacının İş Sözleşmesinin Sonlandırıldığı - Davanın Reddi Gereği )
• İŞ AKDİNİN FESHİ ( Tarafların Sözleşmenin Feshi Konusunda İradelerinin Birleştiği Karşılıklı Mutabakat İle Davacının İş Sözleşmesinin Sonlandırıldığı - İşe İade Talebinin Reddi Gereği )
• İŞE İADE TALEBİ ( Tarafların Sözleşmenin Feshi Konusunda İradelerinin Birleştiği Karşılıklı Mutabakat İle Davacının İş Sözleşmesinin Sonlandırıldığı - Talebin Reddi Gereği )
4857/m.17
ÖZET : Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir. Tarafların iş sözleşmesinin feshi konusunda iradelerinin birleştiği, karşılıklı mutabakat ile davacının iş sözleşmesinin sonlandırıldığı anlaşılmaktadır. Bu durumda davanın reddine karar vermek gerekirken kabulü yönünde hüküm tesisi hatalıdır.
DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR : Davacı feshin sendikal nedenle yapıldığını, istifaya ilişkin dilekçenin baskı ile alındığını belirterek feshin geçersizliğine ve işe iade ile bir yıllık ücret kadar tazminat talep etmiştir.
Davalı, davacının talebi ile iş sözleşmesinin sonlandırıldığını, kendi isteği ile ayrıldığını savunmuştur.
Mahkemece davacının istifa ile ayrıldığı savunulsa da;kıdem ve ihbar tazminatının ödenmesi, SSK işten ayrılma bildirgesinde 4857 SY.nın 17.md.si uyarınca feshedildiğinin belirtilmesi karşısında iş sözleşmesinin davalı tarafça geçerli neden olmadan feshedildiği gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiştir.
Karar davacı tarafça temyiz edilmiştir.
Davacının baskı yada hile ile imzaladığını isbat edemediği dosyada mevcut "... maddi nedenlerle kendimi işe veremiyorum, kıdem ve ihbar tazminatım ödenerek işime son verilmesini arz ederim." şeklindeki dilekçesi, davalının bu isteği uygun görüldüğüne ilişkin fesih yazısı ve feshin kabul edildiğine ilişkin davacının yazılı beyanı ile diğer bilgi ve belgeler birlikte değerlendirildiğinde; tarafların iş sözleşmesinin feshi konusunda iradelerinin birleştiği, karşılıklı mutabakat ile davacının iş sözleşmesinin sonlandırıldığı anlaşılmaktadır. Bu durumda davanın reddine karar vermek gerekirken kabulü yönünde hüküm tesisi hatalıdır.
4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.
SONUÇ : Yukarda açıklanan gerekçe ile;
1- Adana 1. Mahkemesinin 17.3.2005 tarih ve 1405-108 sayılı kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
2- Davanın REDDİNE,
3- Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
4- Davacının yaptığı yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına,
5- Davalı kendisini vekille temsil ettirdiğinden Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca takdir edilen 350.YTL ücreti vekaletin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
6- Davalının yaptığı 35.YTL yargılama giderinin davacıdan tahsili ile davalıya verilmesine,
7- Davalı tarafından peşin olarak yatırılan temyiz harcının isteği halinde kendisine iadesine, kesin olarak, 20.06.2005 tarihinde oybirliği ile karar verildi.