« İŞ AKDİ FESHİ   - İş Akdi Feshinin Raporlu Dönemde Bildirilmesi

T.C.
YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU
E. 1990/9-322
K. 1990/467
T. 10.10.1990
• İŞ AKDİNİ FESHİN RAPORLU DÖNEMDE BİLDİRİLMESİ ( Rapor Süresinin Bitiminde Feshin Gerçekleşeceği )
• İŞ AKDİNİN FESHİNİN GERÇEKLEŞECEĞİ TARİH ( Raporlu Dönemde Bildirilmesi )
• FESİH İRADESİNİN RAPORLU OLUNAN SÜRE İÇERİSİNDE AÇIKLANMASI ( Feshin Gerçekleşeceği Tarih )
• KIDEM TAZMİNATI FARKI ( İş Akdini Feshin Raporlu Dönemde Bildirilmesi - Feshin Gerçekleşeceği Tarih )
• RAPORLU DÖNEMDE İŞ AKDİNİ FESHİN BİLDİRİLMESİ ( Rapor Süresinin Bitiminde Feshin Gerçekleşeceği )
• İŞVERENİN İŞ AKDİNİ FESHETTİĞİNİ RAPORLU DÖNEMDE BİLDİRİLMESİ ( Kıdem Tazminatı Farkı )
1475/m.13
ÖZET : Davalı işveren hizmet aktinin feshi iradesini davacının raporlu olduğu süre içinde açıklamıştır. Rapor süresi içinde fesih hukuki sonuçlarını doğurmaz,ancak rapor süresinin bitiminde fesih gerçekleşmiş olur. Bu itibarla davacı fesihden sonra geçen 8 günlük süreye ait kıdem tazminatı farkını isteyebilir.
DAVA : Taraflar arasındaki "alacak" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İzmir 2. İş Mahkemesince davanın reddine dair verilen 4.12.1989 gün ve 1989/458 K. 829 K. sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 20.3.1990 gün 1990/69-3148 sayılı ilamı ile; ( ....Davalı işveren hizmet aktinin feshi iradesini davacının raporlu olduğu süre içinde açıklamıştır. Rapor süresi içinde fesih hukuki sonuçlarını doğurmaz,ancak rapor süresinin bitiminde fesih gerçekleşmiş olur. Bu itibarla davacı fesihden sonra geçen 8 günlük süreye ait kıdem tazminatı farkını isteyebilir... ) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir. TEMYİZ EDEN; Davacı vekili Av.Z.E.
KARAR : Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü :
Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına,dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre, Hukuk Genel Kurulunca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.
SONUÇ : Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı "H.U.M.K.nun 429. maddesi gereğince BOZULMASINA, 10.10.1990 gününde oybirliği ile karar verildi.