« İŞ AKDİ FESHİ   - İş Akdinin İşveren Tarafından " İşe Gelme" Şeklinde Eylemli Haksız -Sözlü Feshi

 
T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
E. 2007/20093
K. 2008/14408
T. 5.6.2008
• İŞ AKDİNİN EYLEMLİ FESHİ ( İşverenin İmzaltmaya Çalıştığı Belgeyi İşçinin İmzalamaması Üzerine İmzalamazsan İşe Gelme Şeklinde Davranışın Eylemli Fesih Olduğu - İşçinin İşe Gelmesinin Beklenemeyeceği İş Akdinin İşveren Tarafından Feshedildiğinin Kabulü Gereği )
• İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞVEREN TARAFINDAN FESHİ ( İşveren Tarafından Eylemli Fesih - İşveren Tarafından İşçinin İşe Gelmediğine Dair Tutulan Tutanağın Hukuki Değerinin Bulunmadığı )
• KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( İşverenin Fesih Sonucunu Doğuran Davranışı Sonucu İşyerine Gelmeyen İşçi Hakkında Tutulan İş Gelmeme Tutanağının Hukuki Kıymetinin Bulunmadığı - Uzun Süre Çalışan İşçinin Kıdem Tazminatı Hakkını Ortadan Kaldıracak Şekilde İşten Ayrılmasının Normal Karşılanamayacağı )
• İŞYERİNDEN KENDİLİĞİNDEN AYRILMA ( İşverenin İşçiye İmzalazsan işe Gelme Şeklindeki Davaranışı ile İş Akdini Feshettiğinin Kabulü Gereği - İşyerinde Uzun Süre Çalışan İşçinin Kendiliğinden Kıdem ve İhbar Tazminatını Ortadan Kaldıracak Şekilde İşyerinden Ayrılmasının Hayatın Olağan Akışına Uygun Olmadığı )
4857/m. 17, 25
1475/m. 14
ÖZET : İşçinin belge imzalamaya zorlanması ve imzadan çekinmesi üzerine de “imzalamazsan işe gelme” şeklindeki davranışı ile iş akdini feshettiği anlaşılmaktadır. İş akdinin bu şekildeki feshinden sonra davacının işyerine gelmesi kendisinden beklenemez.İş akdinin bu şekildeki feshinden sonra, davalı işveren tarafından davacının işe gelmediğine dair tuttuğu tutanakların ve fesih bildiriminin hukuki kıymeti yoktur.
DAVA : Davacı, ihbar ve kıdem tazminatının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkeme, isteği reddetmiştir.
Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi B.Ünal tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR : Davacı işçi, işveren tarafından her türlü haklarını aldığına dair belge imzalatılmak istendiğini, bu belgeyi imzalamak istememesi üzerine “ bu belgeyi imzalamazsanız işe gelmeyin” diyerek 01.06.2006 tarihinde iş akdinin haksız feshedildiğini belirterek ihbar ve kıdem tazminatı alacağı isteğinde bulunmuştur.
Davalı işveren, davacının 01- 02 ve 03/06/2006 günlerinde mazeretsiz ve izinsiz olarak işe gelmediğini bu nedenle 05.06.2006 tarihli noter feshi bildirimi ile iş akdinin feshedildiğini savunarak davanın reddini istemiştir.
Dinlenen davacı tanıkları, hizmet akdinin devam ettiği bir sırada davalı işveren tarafından davacıya belge imzalattırılmak istendiğini, davacının imzalamayı kabul etmeyince “belgeyi imzalamazsanız işe gelmeyin” diyerek davacının işine son verildiğini beyan etmişlerdir. İşverenin bu şekildeki beyanı, iş sözleşmesinin eylemli olarak feshedilmesidir. İşçinin belge imzalamaya zorlanması ve imzadan çekinmesi üzerine de “imzalamazsan işe gelme” şeklindeki davranışı ile iş akdini feshettiği anlaşılmaktadır. İş akdinin bu şekildeki feshinden sonra davacının işyerine gelmesi kendisinden beklenemez. Fesih tarihinden sonra, davalı işveren tarafından davacının işe gelmediğine dair tuttuğu tutanakların ve 05.06.2006 tarihli fesih bildiriminin hukuki kıymeti yoktur. Kaldı ki işyerinde uzun bir süre çalışması bulunan davacının kendiliğinden işçilik hakkı olan ihbar ve kıdem tazminatını ortadan kaldıracak şekilde işyerinden ayrılması hayatın olağan akışına da uygun değildir. Davacının ihbar ve kıdem tazminatları, konusunda uzman hesap bilirkişiden alınacak rapor bir değerlendirmeye tabi tutularak hüküm altına alınmalıdır. Yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 05.06.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.