« İŞ AKDİ FESHİ   - İş Koşullarının Esaslı Şekilde Değişmesi

T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
E. 1994/18152
K. 1995/8576
T. 21.3.1995
• İŞ KOŞULLARININ ESASLI ŞEKİLDE DEĞİŞMESİ ( Yeni Şartlarda Çalışmayan işçinin Kıdem Tazminatına Hak Kazanması )
• KIDEM TAZMİNATI ( İş Koşulları Esaslı Şekilde Değişen İşçinin Hak Kazanması )
• İŞ AKDİNİN FESHİ ( İşçinin İş Akdinin Esaslı Şekilde Değişmesi )
1475/m.14,16,17
ÖZET : İş akdini, iş koşullarına aykırı olarak başka bir işe verildiği için İş Yasası 16/II-e maddesine göre fesheden ve bu durum belge ve tanık ifadelerinden anlaşılan işçinin iş akdinin devamsızlık nedeniyle işveren tarafından 17/II-f maddesine göre feshedildiği kabul edilemez.
DAVA : Taraflar arasındaki ihbar, kıdem ve kötüniyet tazminatının ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı nedenlerle gerçekleşen miktarın faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine ilişkin hükmün süresi içinde duruşmalı olarak temyizen incelenmesi davacı avukatınca istenilmesi üzerine dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 21.3.1995 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü davacı adına Avukat Ö.G. ile karşı taraf adına Avukat Ö.D. geldiler. Duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR : 1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışnda kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2- Mahkemece, davacının hizmet aktinin izin almaksızın ve haklı sebebe dayanmaksızın 3 gün işe devam etmemesi nedeniyle İş Kanunu`nun 17/II-f maddesi uyarınca devamsızlıktan feshedildiği kabul edilerek dava reddedilmiştir.
Dosyadaki belge ve bilgilere ve dinlenen tanıkların birbirini tamamlayan ifadelerine göre, davacının işyerinde yapmakta olduğu işten alınarak iş koşullarına aykırı olarak başka bir işe verilmek suretiyle iş şartlarının esaslı bir şekilde değiştirildiği ve bu durumu kabul etmeyen davacının yeni verildiği işte çalışmayarak, işyerinden ayrıldığı ve böylece İş Kanunu`nun 16/II-e maddesi uyarınca, haklı olarak iş aktini feshettiği anlaşılmaktadır. Bu durumda, davacı ihbar tazminatı isteyemez ise de, kıdem tazminatına hak kazandığından bu isteğin kabulüne karar vermek gerekirken delillerin değerlendirilmesinde hataya düşülerek yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz olup, bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 21.3.1995 gününde oybirliğiyle karar verildi.