« İŞ AKDİ FESHİ   - İş Şartlarının Ağırlaştırılması

T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
E. 2006/2390
K. 2006/21317
T. 11.9.2006
• İŞ AKDİNİN FESHİ ( Araç Şoförü Olarak Çalıştırılan İşçinin Rızası Alınmadan Temizlik İşlerine Verilmesi - Çalışma Koşullarının Ağırlaşması Anlamında Olduğu/Kıdem Tazminatı )
• İŞ ŞARTLARININ AĞIRLAŞMASI ( Araç Şoförü Olarak Çalıştırılan İşçinin Rızası Alınmadan Temizlik İşlerine Verilmesi - Kıdem Tazminatı/İş Akdinin Feshi )
• KIDEM TAZMİNATI ( Araç Şoförü Olarak Çalıştırılan İşçinin Rızası Alınmadan Temizlik İşlerine Verilmesi/Çalışma Koşullarının Ağırlaşması Anlamında Olduğu - İsteğin Kabulü Gereği )
1475/m. 14
4857/m. 22
ÖZET : İşyerinde araç şoförü olarak çalıştırılan işçinin rızası alınmadan temizlik işlerine verilmesi çalışma koşullarının ağırlaşması anlamındadır.
Bu nedenle hizmet sözleşmesini haklı olarak feshettiği anlaşılan davacı işçinin kıdem tazminatı isteği kabul edilmelidir.
DAVA : Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR : 1. Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2. İşyerinde son bir buçuk yıldır araç şoförü olarak çalışan davacının rızası alınmadan temizlik işlerine verilerek çalışma şartlarının ağırlaştırıldığı bu nedenle davacının hizmet aktini 4857 sayılı Yasanın 24/2.maddesi gereği haklı olarak feshettiği anlaşıldığından kıdem tazminatı isteğinin kabulü yerine reddine karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 11.09.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.