« İŞ AKDİ FESHİ   - İşçinin Ücretsiz İzne Çıkarılmasının İş Akdinin Feshi Niteliğinde Olması

T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
E. 2004/22912
K. 2005/13742
T. 18.4.2005
• İŞÇİNİN ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARILMASI ( İş Akdinin Feshi Niteliğinde Olduğu )
• İŞ AKDİNİN FESHEDİLMİŞ SAYILMASI ( İşçinin Ücretsiz İzne Çıkarılması )
• ÜCRETSİZ İZİN UYGULAMASI ( İş Akdinin Feshi Niteliğinde Olduğu )
1475/m.1, 13, 14
ÖZET : Ücretsiz izin uygulaması Dairemizin yerleşik uygulamalarına göre fesih niteliğindedir. Diğer yandan taraf iradelerinin iş sözleşmesinin davalı işverence sona erdirilmesi konusunda birleştiği anlaşılmaktadır. Haklı sebep olgusunu ispatla yükümlü olan davalı taraf ispatlayamamıştır. Bu sebeplerden dolayı davacının ihbar tazminatı isteğinin kabulü gerekirken, hatalı, değerlendirme ve yazılı gerekçe ile ret edilmesi hatalı olup bozmayı gerektirir.
DAVA : Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR : 1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalının tüm davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2- Davacı, işveren tarafından hakslZ olarak iş sözleşmesine son verildiğini belirterek kıdem, ihbar tazminatı ile bir kısım işçilik alacakları talebinde bulunmuştur.
Davalı işveren; davacının çay ocağından elde edilen gelirleri zimmetine geçirmesi sebebiyle işine son verildiğini savunmuştur.
Mahkemece; iş sözleşmesinin davacı tarafça emeklilik nedeniyle sona erdirildiği kanaati ile ihbar tazminatı ve hafta tatili dışındaki davacı istekleri karar altına alınmıştır.
Dosyadaki bilgi ve belgelerden; davacı hakkında 02.04.2001 tarihinde çay paralarını zimmete geçirme iddiası ile tutanak tutulduğu, aynı tarihte davacının emeklilik işlemleri sebep gösterilerek ücretsiz izne çıkarıldığı anlaşılmaktadır. Ücretsiz izin uygulaması Dairemizin yerleşik uygulamalarına göre fesih niteliğindedir. Diğer yandan taraf iradelerinin iş sözleşmesinin davalı işverence sona erdirilmesi konusunda birleştiği anlaşılmaktadır. Haklı sebep olgusunu ispatla yükümlü olan davalı taraf ispatlayamamıştır. Bu sebeplerden dolayı davacının ihbar tazminatı isteğinin kabulü gerekirken, hatalı, değerlendirme ve yazılı gerekçe ile ret edilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 18.04.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.