« İŞ AKDİ FESHİ   - Personel Yönetmeliğine Göre İş Akdi Feshinde Objektif Kriterlere Uygun Olması Gerekliliği

T.C.

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

E. 2005/11001

K. 2005/15383

T. 2.5.2005

• FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE TALEBİ ( İş Yeri Personel Yönetmeliğine Göre İş Akdinin Feshinin Düzenlenmesi - İşverenin Anılan Yönetmelik Maddesi Uyarınca İşyerinde Öteden Beri Objektif Kriterlere Uygun Olarak Uygulama Yapıp Yapmadığının Araştırılması Gereği )

• İŞ YERİ PERSONEL YÖNETMELİĞİ ( İş Akdinin Feshinin Düzenlenmesi - İşverenin Anılan Yönetmelik Maddesi Uyarınca İşyerinde Öteden Beri Objektif Kriterlere Uygun Olarak Uygulama Yapıp Yapmadığının Araştırılması Gereği )

• İŞ AKDİNİN FESHİ ( İş Yeri Personel Yönetmeliğine Göre İş Akdinin Feshinin Düzenlenmesi - İşverenin Anılan Yönetmelik Maddesi Uyarınca İşyerinde Öteden Beri Objektif Kriterlere Uygun Olarak Uygulama Yapıp Yapmadığının Araştırılması Gereği )

4857/m.18

ÖZET : Feshe dayanak oluşturan İş Yeri Personel Yönetmeliğinin Tasfiye başlığını taşıyan 104.maddesi "İş Kanunun kabul ettiği bildirimsiz fesih sebepleri bulunmasa dahi çalıştırılmasında yarar görülmeyen personel ile SSK mevzuatına göre yaşlılık aylığı almaya hak kazanmış olan personelin iş akti atamadaki usule uyularak ve iş kanununa göre yasal hakları ödenmek suretiyle her zaman feshedilebilir." şeklinde düzenlenmiştir. Davalı işverenin anılan yönetmelik maddesi uyarınca işyerinde öteden beri objektif kriterlere uygun olarak uygulama yapıp yapmadığı, araştırılması gerekir.

DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme,isteği kabul etmiştir.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı işçi, iş sözleşmesinin geçerli sebep olmadan feshedildiğini ileri sürerek feshin geçersizliği ile işe iadesine ve buna bağlı tazminat ile boşta geçen süre ücretinin hüküm altına alınması isteğinde bulunmuştur.

Davalı işveren;personel azaltılması yoluna gidildiğini ,personel yönetmeliği çerçevesinde işine son verildiğini belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece;fesih sebebinin açık ve kesin bildirilmediği,salt emekliliğin geçerli sebep olarak kabul edilemeyeceği gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiştir.

Hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Dosyada mevcut ve feshe dayanak oluşturan İş Yeri Personel Yönetmeliğinin Tasfiye başlığını taşıyan 104.maddesi "İş Kanunun kabul ettiği bildirimsiz fesih sebepleri bulunmasa dahi çalıştırılmasında yarar görülmeyen personel ile SSK mevzuatına göre yaşlılık aylığı almaya hak kazanmış olan personelin iş akti atamadaki usule uyularak ve iş kanununa göre yasal hakları ödenmek suretiyle her zaman feshedilebilir." şeklinde düzenlenmiştir. Davalı işverenin anılan yönetmelik maddesi uyarınca işyerinde öteden beri objektif kriterlere uygun olarak uygulama yapıp yapmadığı,yaşlılık aylığı almaya hak kazanan personelin tasfiyesine dair genel bir uygulamasının bulunup bulunmadığı araştırılmalı, tarafların bu konuda gösterecekleri deliller ile işyeri kayıtları üzerinde bir inceleme yapılıp değerlendirmeye tabi tutularak sonuca gidilmesi gerekir.Buna göre eksik inceleme ile hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA,peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 2.5.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.