« İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI   - İş Göremezlik Tazminatı - Maluliyete Uğrama

T.C.
YARGITAY
11. HUKUK DAİRESİ
E. 2010/3477
K. 2010/4442
T. 26.4.2010
• İŞ GÖREMEZLİK TAZMİNATI ( Davacının Davalıya Ait Trene Hareket Halinde Binmeye Çalışırken Peron ve Tren Arasına Düşmesi Sonucu İki Bacağının Kesilerek %76 Oranında Maluliyete Uğradığı - Davanın Kabulü Gereği )
• MALULİYETE UĞRAMA ( İşgöremezlik Tazminatı - Davacının Davalıya Ait Trene Hareket Halinde Binmeye Çalışırken Peron ve Tren Arasına Düşmesi Sonucu İki Bacağının Kesilerek %76 Oranında Maluliyete Uğradığı - Davanın Kabulü Gereği )
• REESKONT FAİZİ ( İşgöremezlik Tazminatı - Davacının Sürekli Bakıcı Kişinin Yardımına Muhtaç Olduğu ve Bacaklarının Kesilmesi Nedeniyle Protez Takmak Zorunda Kaldığı Gerekçesiyle Asıl Davanın Kabulüne Olay Tarihinden İtibaren Davalıdan Tahsili Gereği )
506/m.19
ÖZET : Dava, işgöremezlik tazminatının tazmini istemidir. Davacının davalıya ait trene hareket halinde binmeye çalışırken peron ve tren arasına düşmesi sonucu iki bacağının kesilerek %76 oranında maluliyete uğradığı, bilirkişi raporunda meydana gelen kazada davalının %25 oranında kusurlu bulunduğu, davacının sürekli bakıcı kişinin yardımına muhtaç olduğu ve bacaklarının kesilmesi nedeniyle protez takmak zorunda kaldığı gerekçesiyle asıl davanın kabulüne, olay tarihinden itibaren reeskont faiziyle davalıdan tahsiline karar verilmiştir.
DAVA : Taraflar arasında görülen davada Ankara 3.Asliye Ticaret Mahkemesi'nce bozmaya uyularak verilen 12.11.2009 tarih ve 2008/234 - 2009/611 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi asıl ve birleşen davalarda davalı ve karşı davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Berkant Şengel tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
KARAR : Davacı vekili, asıl ve birleşen davalarda müvekkilinin davalıya ait trene binmek isterken düşmesi sonucu her iki bacağının diz üzerinden kesilerek malûl ve bu nedenle protez kullanmak zorunda kaldığını, ayrıca maluliyeti nedeniyle sürekli bakıma muhtaç olduğunu ileri sürerek, asıl davada şimdilik 401.000.000.-TL iş görmezlik tazminatının olay tarihinden itibaren reeskont faizi ile birleşen davalarda ise, toplam 29.945.784.240.-TL iş görmezlik tazminatı ile 40.730.206.375.-TL bakıcı gideri tazminatı ve 13.339.107.270.-TL protez bedeli tazminatının olay tarihinden itibaren avans faizi ile davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, asıl davada müvekkilinin kusuru bulunmadığını savunarak, davanın reddini, karşılık davada, kaza nedeniyle trenin gecikmesinden dolayı 614.400.000.-TL zarar olduğunu ileri sürerek, anılan bedelin avans faizi ile tahsilini, birleşen davaya karşı ise, 1 yıllık zamanaşımı süresinin geçtiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonucunda benimsenen bilirkişi raporuna göre, davacının davalıya ait trene hareket halinde binmeye çalışırken peron ve tren arasına düşmesi sonucu iki bacağının kesilerek %76 oranında maluliyete uğradığı, bilirkişi raporunda meydana gelen kazada davalının %25 oranında kusurlu bulunduğu, davacının sürekli bakıcı kişinin yardımına muhtaç olduğu ve bacaklarının kesilmesi nedeniyle protez takmak zorunda kaldığı gerekçesiyle asıl davanın kabulüne 401,00 TL’nın olay tarihinden itibaren reeskont faiziyle davalıdan tahsiline, karşı davanın kısmen kabulüne, 460,50 TL'nın karşı davalıdan tahsiline, birleşen 2003/726 esas sayılı dosyanın 500,00 TL yardımcı kişi tazminatı ile 1.00,00 TL protez giderinin, birleşen 2004/716 esas sayılı dosyada ise 29.545,78 maddi tazminatın, 13.243,40 TL yardımcı kişi tazminatı ile 3.997,48 TL protez giderinin tahsiline karar verilmiştir.
Kararı, davalı-karşı davacı ve birleşen davaların davalısı vekili temyiz etmiştir.
Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı-karşı davacı ve birleşen davaların davalısı vekilinin bütün temyiz itirazları yerinde değildir.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı-karşı davacı ve birleşen davaların davalısı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 2.199,83 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 26.04.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.