« İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI   - İş Kazası

T.C.
YARGITAY
10. HUKUK DAİRESİ
E. 2006/18045
K. 2007/7179
T. 10.5.2007
• BAĞ - KUR SİGORTALISININ İŞ KAZASI ( Mahkemenin Davacının Göstereceği Delilleri Toplaması Olayın Görgü Tanıklarını Dinlemesi ve Mevcut Delillerle Birlikte Değerlendirme Yaparak Öncelikle Olayın İş Kazası Olup Olmadığını Belirlemesi Gerektiği )
• İŞ KAZASI ( Sigortalının İşyerinde Bulunduğu Sırada ve Yaptığı İş Dolayısıyla ya da İşyerine Gidip Gelirken Meydana Gelen ve Sigortalıyı Bedence veya Ruhça Arızaya Uğratan Olay Olduğu )
• PRİM BORCUNUN BULUNMAMASI ŞARTI ( Yapılan Tedavi Harcamalarının Kurumca Karşılanması İçin Prim Borcu Bulunmama Şartının Yasada Yer Almadığı Gözetilerek Davanın Kabulü Gerektiği - İş Kazası )
506/m.82
1479/m.29
ÖZET : İş kazası; sigortalının işyerinde bulunduğu sırada ve yaptığı iş dolayısıyla ya da işyerine gidip gelirken meydana gelen ve sigortalıyı bedence veya ruhça arızaya uğratan olaydır. Mahkemenin davacının göstereceği delilleri toplaması olayın görgü tanıklarını dinlemesi, ve mevcut delillerle birlikte değerlendirme yaparak öncelikle olayın iş kazası olup olmadığını belirlemesi gerekir.
Şayet; olay iş kazası ise bu takdirde 1479 Sayılı Kanunun 29. madde hükmü dikkate alınarak yapılan tedavi harcamalarının Kurumca karşılanması için prim borcu bulunmama şartının yasada yer almadığı gözetilerek davanın bu nedenle kabulüne karar verilmesi gerekir.
DAVA : Davacı, fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydıyla 1.020.00 YTL tedavi giderinin yasal faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesini istemiştir.
Mahkeme, ilamında belirtildiği şekilde davanın reddine karar vermiştir. Hükmün, davacı Avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi A. B. tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi:
KARAR : Davacı iş kazasına uğradığını ileri sürerek bu nedenle gerçek dışı sağlık harcamalarının Kurum tarafından karşılanmasını talep etmiştir, Mahkeme ise, davacının prim borcundan bahisle davayı reddetmiştir. Verilen Kararın eksik incelemeye dayandığı görülmektedir. Gerçekten dava konusu talebin temelinde sağlık harcamalarına esas olayın iş kazası olup olmadığı meselesi bulunduğundan mahkemenin öncelikle bu konuyu ele alıp incelemesi gerekir.
1479 Sayılı Yasada iş kazasına bağlı olarak sigortalıya 29. maddenin şartlarının varlığı halinde malullük aylığının bağlanacağı hükmü altına alınmış ise de iş kazasının tanımı yapılmamıştır. Bu durumda İş kazasını; anılan Yasanın 82.maddesi hükmü de gözetilmek suretiyle 506 Sayılı Kanunun hükümleri kıyasen uygulanarak tanımlamak gerekir. Buna göre, iş kazası; sigortalının işyerinde bulunduğu sırada ve yaptığı iş dolayısıyla ya da işyerine gidip gelirken meydana gelen ve sigortalıyı bedence veya ruhça arızaya uğratan olaydır. Mahkemenin davacının göstereceği delilleri toplaması olayın görgü tanıklarını dinlemesi, ve mevcut delillerle birlikte değerlendirme yaparak öncelikle olayın iş kazası olup olmadığını belirlemesi gerekir.
Şayet; olay iş kazası ise bu takdirde 1479 Sayılı Kanunun 29 ncu madde hükmü dikkate alınarak yapılan tedavi harcamalarının Kurumca karşılanması için prim borcu bulunmama şartının yasada yer almadığı gözetilerek davanın bu nedenle kabulü ile karar verilmesi gerekir. Zira, sağlık sigortası ile ilgili Ek II ve müteakip maddelerinin iş kazasında uygulanması gerektiğine ilişkin ( sağlık yardımının kapsamındaki ek 13.maddenin 1.fıkrası hükmü dışında ) yasada açık bir hüküm yoktur. Esasen 506 Sayılı Kanunda da iş kazası nedeniyle sigorta yardımından yararlanmak için PRİM ŞARTI ARANMAMAKTADIR. Hal böyle olunca mahkemenin öncelikle İŞ KAZASI olgusunu araştırması ve sonucuna göre karar vermesi gerekirken eksik inceleme sonucu yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
O halde, davacının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istem halinde temyiz eden davacıya iadesine, 10.05.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.