« İŞÇİ ALACAKLARI   - Bordroda Fazla Mesai Ücreti Taahhuk Ettirilmesi Halinde Bu Ayların Hesaplama Dışı Bırakılması

T.C.

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

E. 2007/15171

K. 2008/7491

T. 4.4.2008

• ÜCRET BORDROSUNDA FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ( Fazla Çalışma Tahakkuku Olan Bordrolara Ait Ayların Hesaplama Dışı Bırakılması Gerektiği )

• FAZLA ÇALIŞMA TAHAKKUKU OLAN BORDROLAR ( Bordrolara Ait Ayların Hesaplama Dışı Bırakılması Gerektiği )

• İŞÇİLİK ALACAKLARI ( Bordroların Bazılarında Fazla Çalışma Ücreti Tahakkuk Ettirildiği - Fazla Çalışma Tahakkuku Olan Bordrolara Ait Ayların Hesaplama Dışı Bırakılması Gerektiği )

4857/m.41

ÖZET : Davacı, İhbar, kıdem ve kötüniyet tazminatı, fazla çalışma, izin ile ücret alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Davalı dosyaya davacı tarafından imzalanmış ücret bordrolarını sunmuştur. Bordroların bazılarında fazla çalışma ücreti tahakkuk ettirilmiştir. Dairemizin yerleşik içtihatlarına göre fazla çalışma tahakkuku olan bordrolara ait ayların hesaplama dışı bırakılması gerekmektedir.

DAVA : Davacı, İhbar, kıdem ve kötü niyet tazminatı, fazla çalışma, izin ile ücret alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Ş.Kırmaz tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı iş aktinin haklı neden olmadan feshedildiğini ileri sürerek kıdem ihbar tazminatı, ödenmeyen ücret, fazla çalışma ücreti, yıllık izin ücreti talebinde bulunmuştur.

Davalı iş aktinin devamsızlık nedeniyle feshedildiğini belirterek davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.

Mahkemece kıdem, ihbar tazminatı, ödenmeyen ücret ve fazla çalışma ücreti alacağı hüküm altına alınmıştır.

Karar davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Taraflar arasındaki uyuşmazlık fazla çalışma ücretinin ödenip ödenmediği noktasında toplanmaktadır.

Davalı dosyaya davacı tarafından imzalanmış ücret bordrolarını sunmuştur. Bordroların bazılarında fazla çalışma ücreti tahakkuk ettirilmiştir. Dairemizin yerleşik içtihatlarına göre fazla çalışma tahakkuku olan bordrolara ait ayların hesaplama dışı bırakılması gerekmektedir. Mahkemece bu husus dikkate alınmadan hazırlanan bilir kişi raporuna itibar edilerek hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 04.04.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.