« İŞÇİ ALACAKLARI   - Gazetecilerin Ücretinin %5 Fazlası İle Ödenmesi Gerektiği

T.C.

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

E. 2003/13047

K. 2003/15461

T. 25.9.2003

• BASIN İŞ KANUNUNA GÖRE ÖDENMEYEN ÜCRET ALACAĞI ( Günlük % 5 Fazla Hesaplattırılması - Borçlar Kanunun 43-44. Maddeleri Uyarınca İndirim Yönünden Değerlendirmeye Tabi Tutulması Gereği )

• ÜCRET ALACAĞI ( Basın İş Kanununa Göre - Günlük % 5 Fazla Hesaplattırılması/Borçlar Kanunun 43-44. Maddeleri Uyarınca İndirim Yönünden Değerlendirmeye Tabi Tutulması Gereği )

• BORÇLAR KANUNU GEREĞİNCE İNDİRİM YAPILMASI GEREĞİ ( Basın İş Kanununa Göre Ücret Alacağı - Günlük % 5 Fazla Hesaplattırılmasında )

5953/m.14

818/m.43,44

ÖZET : 1- Takip tarihi itibariyle ödenmemiş ücret alacağının günlük % 5 fazla ödenmesi hesaplattırılarak sonucuna göre bu alacak hakkında itirazın iptaline karar verilmelidir.

2- Bilirkişi tarafından hesaplanan sözkonusu alacağın, Borçlar Kanunun 43-44. maddeleri uyarınca indirim yönünden değerlendirmeye tabi tutulması gerekir.

3- Basın İş Kanununa göre, günlük % 5 fazla ödemenin fazla mesainin ait olduğu ayın sonundan itibaren hesaplanması gerekir.

DAVA : Davacı, kıdem, ihbar tazminatı, ikramiye, fazla mesai, yıllık ücretli izin, askerlik ücreti, genel tatil, resmi ve dini bayram gündeliklerinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : 1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, tarafların aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- Basın İş Kanunu'nun 14. maddesinin birinci fıkrasında gazeteciye ücretinin her ay peşin ödeneceği öngörülmüş, 2. fıkrasında ise gazetecilere ücretleri vaktinde ödemeyen işverenlerin bu ücretleri, geçecek her gün için % 5 fazlasıyla ödemek zorunda olduklarına yer verilmiştir. Mahkemece bu dava ile birleştirilen itirazın iptali davasına konu ücret alacağı kısmen kabul edildiği halde, sözkonusu ücrete ilişkin davacının günlük % 5 fazla ödeme alacağı ile ilgili itirazın iptali isteminin reddine karar verilmiş olması hatalıdır. Takip tarihi itibariyle ödenmemiş ücret alacağının günlük % 5 fazla ödemesi hesaplattırılarak sonucuna göre bu alacak hakkında itirazın iptaline karar verilmelidir.

3- Davacı gazetecinin askerlik süresi ücreti için günlük % 5 fazla ödeme isteği, bu alacağın fiilen çalışma karşılığı olduğu gerekçesi ile reddedilmiş ise de, Basın iş Kanunu'nun 14/2 maddesinde öngörülen fazla ödemenin fiilen çalışma karşılığı olmayan ücrete uygulanmayacağına dair bir hüküm bulunmamaktadır. Bu itibarla, bilirkişi tarafından hesaplanan sözkonusu alacağın Borçlar Kanununun 43-44. maddeleri uyarınca indirim yönünden değerlendirmeye tabi tutularak sonucuna göre hüküm altına alınması gerekir.

4- Basın İş Kanununda fazla mesai ücretinin peşin ödeneceğine dair herhangi bir düzenleme bulunmadığından günlük % 5 fazla ödemenin fazla mesainin ait olduğu ayın sonundan itibaren hesaplanması gerekirken fazla mesai ücretinin peşin ödendiği varsayılarak buna ilişkin fazla ödeme alacağının hesaplanmış olması ayrı bir bozma nedenidir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten ( BOZULMASINA ), peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 25.09.2003 gününde oybirliği ile karar verildi.