« İŞÇİ ALACAKLARI   - Hizmet Tespiti Tanık Beyanı İle Yapılabilir

T.C.

YARGITAY

10. HUKUK DAİRESİ

E. 2006/18104

K. 2007/8737

T. 28.5.2007

• HİZMET TESPİTİ ( SSK ve Vergi Dairesi Belgelerinde İşçi Adının Yer Almamasının Tespite Engel Olmadığı - Tanık Beyanlarıyla Hizmet Tespiti Yapılabileceği )

• İŞÇİ ADININ SSK VE VERGİ DAİRESİ BELGELERİNDE YER ALMAMASI ( Tanık Beyanlarıyla Hizmet Tespiti Yapılabileceği - Tespite Engel Olmadığı )

• TANIK BEYANLARI ( Hizmet Tespiti Yapılabileceği - SSK ve Vergi Dairesi Belgelerinde İşçi Adının Yer Almamasının Tespite Engel Olmadığı )

506/m. 6, 79

ÖZET : SSK ve Vergi Dairesi belgelerinde işçi adının yer almaması hizmetin tespitine engel değildir. Tanık beyanlarıyla hizmet tespiti yapılabilir.

DAVA : Davacı, davalılardan işverene ait işyerinde 01.12.1993-01.05.2000 tarihleri arasında geçen çalışmalarının sigortalı hizmet olarak tespitine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme, bozmaya uyara ilamında belirtildiği şekilde isteğin kısmen kabulüne karar vermiştir.

Hükmün, taraflar avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi:

KARAR : 1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillere ve hükmün dayandığı gerektirici sebeplere göre, davalılar Sosyal Sigortalar Kurumu ve Ş.Y. avukatlarının temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2-Hükmün tefhiminin, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 489. maddesinin yollamada bulunduğu, aynı kanunun 388. maddesindeki unsurları içerir biçimde yapılmadığı gibi tebliğ de edilmediği anlaşıldığından, temyiz istemini yasal sürede yaptığı kabul edilen davacı T.Ş. avukatının temyiz itirazlarına gelince:

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle, davalı işverenin davaya konu işyerinden farklı bir işyerinin de bulunduğu ve durum itibariyle meslek odası ve zabıta tutanağına göre, işyerinin sürekli faal olduğunun belirgin bulunduğu, vergi dairesi belgelerinde sürekli çalışan sigortalıların bildirildiği, 01.12.1994-31.12.1997 tarihleri arasında davacı çalışmasına ilişkin beyanı hükme dayanak alınan H.Y.'nin bu döneme ait Sosyal Sigortalar Kurumu ve Vergi Dairesi belgelerinde isminin bulunmadığı, davacı iddiasını doğrulayan tanıkların ayrıntılı ve samimi beyanları gözetildiğinde, davacının, davalı işverene ait düğün salonu işyerinde ( davacı avukatının temyiz dilekçesindeki talep ile bağlı kalınarak ) kuruma bildirilen 30 gün hariç 01.12.1994-01.05.2000 tarihleri arasında 1920 gün kesintisiz olarak çalıştığının tespitine karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme sonucu yazılı şekilde karar verilmesi, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

O halde, davacı vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 28.05.2007 gününde, oybirliğiyle karar verildi.