« İŞÇİ ALACAKLARI   - İş Akdi-Başarı Primi

T.C.

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

E. 2005/3498

K. 2005/29659

T. 13.9.2005

• İŞ AKDİ ( Başarı Primi - İş Sözleşmesinde Belirlenen Kârlılık Ve Satış Cirosunun Gerçekleştiğinin Tespiti Halinde İş Sözleşmesi Hükümleri Ve Çalışılan Güne Göre Başarı Primi Hesaplanacağı )

• BAŞARI PRİMİ ( Hak Kazanmak İçin Yılın Tamamında Çalışma Koşulu Öngörülmediğinden Çalıştığı Dönemle Sınırlı Olarak Başarı Primi İsteyen Davacının Yıl Sonu İtibariyle İş Sözleşmesi Hükümleri Ve Çalışılan Güne Göre Başarı Primi Hesaplanacağı )

• KARLILIĞA VE SATIŞ CİROSUNA BAĞLI PRİM ( Prime Hak Kazanmak İçin Yılın Tamamında Çalışma Koşulu Öngörülmediğinden Çalıştığı Dönemle Sınırlı Olarak Başarı Primi İsteyen Davacının İş Sözleşmesi Hükümleri Ve Çalışılan Güne Göre Başarı Primi Hesaplanacağı )

ÖZET : Taraflar arasındaki iş sözleşmesinde başarı priminin işyerindeki kârlılığa ve satış cirosuna bağlı olarak belirleneceği ve yıl sonunda ödeneceği kararlaştırılmışsa da prime hak kazanmak için yılın tamamında çalışma koşulu öngörülmediğinden çalıştığı dönemle sınırlı olarak başarı primi isteyen davacının yıl sonu itibariyle iş sözleşmesinde belirlenen kârlılık ve satış cirosunun gerçekleştiğinin tespiti halinde iş sözleşmesi hükümleri ve çalışılan güne göre başarı primi hesaplanmalıdır.

DAVA : Taraflar arasındaki kıdem tazminatı, cezai şart, izin ücreti, başarı primi ile ücret alacağının ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı nedenlerle gerçekleşen miktarın faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine ilişkin hüküm süresi içinde temyizen incelenmesi taraflar avukatınca istenilmesi ve davacı avukatınca da duruşma talep edilmesi üzerine dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 13.9.2005 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü davalı adına Avukat C. ile karşı taraf adına Avukat T. geldiler. Duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : 1. Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının tüm temyiz itirazlarıyla davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2. Davacı işçi 2002 yılı için çalıştığı dönemle sınırlı olarak başarı primi isteğinde bulunmuş, mahkemece yılın tamamında çalışılmadığı gerekçesiyle talebin reddine karar verilmiştir. Adı geçen isteğin dayanağı, taraflar arasında 5.8.1999 tarihinde imzalanan iş sözleşmesidir. Sözleşmede, başarı priminin işyerindeki karlılığa ve satış cirosuna bağlı olarak belirleneceği ve yıl sonunda ödeneceği kararlaştırılmış ise de, söz konusu prime hak kazanabilmek için yılın tamamında çalışma koşulu öngörülmemiştir. Kaldı ki, davacı işçinin 2002 yılında çalışması olduğuna göre, yıl sonu itibarıyla şayet iş sözleşmesinde belirlenen karlılık ve satış cirosunun gerçekleşmesi halinde davacı işçi genel müdür olarak hizmet verdiği işyerinde bu oluşuma katkı sağlamıştır. Davacının görev yaptığı dönem itibarıyla işyerinin karlılık ve satış cirosu belirlenmeli ve buna göre iş sözleşmesinde öngörülen başarı primi tutarı hesaplanmalıdır. Ayrıca belirtmek gerekir ki, davacının yıl sonuna kadar çalışamaması, iş sözleşmesinin süresinden önce ve haklı bir neden olmaksızın işverence feshinden kaynaklanmıştır. İşverenin söz konusu tutumunun kendisine hak bahşetmesi de düşünülemez. İş sözleşmesi hükümleri ve kıstelyevm esasına göre hesaplama yapılarak sonuca gidilmelidir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, davacı yararına takdir edilen 400 YTL duruşma avukatlık parasının karşı tarafa yükletilmesine, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 13.9.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.