« İŞE İADE   - Hizmet Süresi Fazla Olan İşçinin İşe İade Davası Sonucu Oluşan Tazminatının 8 Aylık Ücreti Tutarında Belirlenmesi

 

T.C.

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

E. 2006/7578

K. 2006/10426

T. 17.4.2006

• İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATI ( 20 Yıldan Fazla Hizmeti Bulunan Davacı İçin Alt Sınırdan Belirlenmesine Karar Verilmesi Hatalı Olduğu )

• İŞÇİNİN KIDEMİNİN 20 YILI AŞMASI ( İşe Başlatmama Tazminatının Alt Sınırdan Belirlenmesine Karar Verilmesi Hatalı Olduğu )

• İŞE İADE TAZMİNATININ ALT SINIRDAN VERİLEMEMESİ ( 20 Yıldan Fazla Hizmeti Bulunan Davacı Hakkında )

4857/m.18,21

ÖZET : Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir. 4857 Sayılı Yasanın 21/1. maddesinde işe başlatmama tazminatının alt ve üst sınırları gösterilmiş olup; bu sınırlar arasında işçinin kıdemi, fesih sebebi gibi hususlar nazara alınarak bir belirleme yapılmalıdır. 20 yıldan fazla hizmeti bulunan davacı için anılan tazminatın alt sınırdan belirlenmesine karar verilmesi hatalıdır.

DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı işçi,iş sözleşmesinin geçerli sebep olmadan sendikal nedenle feshedildiğini ileri sürerek feshin geçersizliği ile işe iadesine ve buna bağlı tazminat ile boşta geçen süre ücretinin hüküm altına alınması isteğinde bulunmuştur.

Davalı işveren iş sözleşmesinin geçerli nedenle feshedildiğini belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece feshin geçerli nedene dayanmadığı gerekçesi ile feshin geçersizliğine ve davacı işçinin işe iadesine, işe başlatma tazminatının 4 aylık ücret tutarı olarak ve çalıştırılmadığı süre için en çok 4 aylık ücret ve diğer haklarının belirlenmesine karar verilmiştir.

Hüküm davacı ve davalı tarafından temyiz edilmiştir.

4857 Sayılı Yasanın 21. maddesinin birinci fıkrasında işe başlatmama tazminatının alt ve üst sınırları gösterilmiş olup; bu sınırlar arasında işçinin kıdemi, fesih sebebi gibi hususlar nazara alınarak bir belirleme yapılmalıdır. 20 yıldan fazla hizmeti bulunan davacı için anılan tazminatın alt sınırdan belirlenmesine karar verilmesi hatalıdır.

Dosya İçeriğine göre davacının 8 aylık ücreti tutarında tazminatın belirlenmesi uygun görülmüştür.

Bu konudaki temyiz itirazları yerinde görülerek hükmün bozulmak suretiyle ortadan kaldırılması ve 4857 sayılı kanunun 20. maddesinin 3. fıkrası uyarınca aşağıdaki gibi karar verilmesi gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda belirtilen nedenlerle;

1- )Yerel Mahkeme kararının bozularak ortadan kaldırılmasına,

2- )İşverence yapılan feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine,

3- )Davacının yasal sürede işe başvurmasına rağmen, işverenin süresi içinde işe başlatmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının işçinin 8 aylık ücreti olarak belirlenmesine,

4- )Davacının işe iade için işverene süresi içinde başvurması halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aylık ücret ve diğer haklarının davacıya ödenmesi gerektiğinin belirlenmesine,

5- )Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,

6- )Davacı vekille temsil edildiğinden, karar tarihinde yürürlükte olan tarifeye göre 400.YTL vekalet ücretinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine,

7- )Davacı tarafından yapılan ( 29.40 )YTL yargılama giderinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine, davalının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,

8- )Peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine kesin olarak oybirliğiyle 17.4.2006 tarihinde karar verildi.