« İŞE İADE   - Asgari 6 aylık kıdem

 

T.C.

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

E. 2004/25336

K. 2004/22392

T. 7.10.2004

• İŞ GÜVENCESİ HÜKÜMLERİ ( İşçinin Yararlanabilmesi İçin En Az Altı Aylık Kıdeminin Bulunmasının Şart Olduğu )

• İŞ AKTİNİN FESHİ ( Altı Aylık Kıdemi Dolmayan İşçinin - İş Güvencesi Hükümlerinden Yararlanabilmesinin Mümkün Olmadığı )

• İŞE İADE VE FESHİN GEÇERSİZLİĞİ İSTEMİ ( İşçinin Yararlanabilmesi İçin En Az Altı Aylık Kıdeminin Bulunmasının Şart Olduğu )

4857/m. 18, 20

ÖZET : İşçinin iş güvencesi hükümlerinden yararlanabilmesi için en az altı aylık kıdeminin bulunması şarttır. İşçinin davalıya ait iş yerindeki kıdemi altı aydan az olduğu anlaşılmakta olup, buna göre feshin geçersizliği ile işe iade hükümlerinden yararlanabilmesi mümkün değildir.

DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteği kabul etmiştir.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı işçi, iş aktinin davalı işverence 15.4.2004 tarihinde geçerli bir nedene dayanmaksızın feshedildiğini belirterek feshin geçersizliğine, işe iadesine, işe başlatmama tazminatının ve boşta geçen süre ücretinin belirlenmesi talebinde bulunmuştur.

Mahkemece isteklerin kabulüne karar verilmiştir.

4857 sayılı İş Kanununun 18. maddesi uyarınca işçinin iş güvencesi hükümlerinden yararalanabilmesi için en az altı aylık kıdeminin bulunması şarttır.

Davacı işçinin iş sözleşmesinin feshedildiği 15.4.2004 tarihinde davalıya ait iş yerindeki kıdemi altı aydan az olduğu anlaşılmakta olup, buna göre feshin geçersizliği ile işe iade hükümlerinden yararlanabilmesi mümkün değildir. Mahkemece bu yön gözetilmeksizin karar verilmesi hatalı olduğundan mahkeme kararının 4857 sayılı İş Kanunun 20. maddesi uyarınca bozularak ortadan kaldırılmasına ve davanın reddine karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle,

1. Kahramanmaraş 1. Asliye Hukuk ( İş ) Mahkemesi kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,

2. Davanın REDDİNE,

3. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,

4. Davalı tarafından yapılan 18.500.000 TL.temyiz giderinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,

5. Davalı kendisini vekille temsil ettirdiğinden 300.000.000 TL. vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,

6. Davacının yaptığı yargılama giderinin kendi üzerinde bırakılmasına,

7. Peşin alınan temyiz harcının yatırana iadesine kesin olarak 7.10.2004 gününde oybirliği ile karar verildi.