« İŞE İADE   - İşe İade Kararı Sonucu İşe Başlamayan İşçinin İşe Başlatmama Tazminat Talep Hakkının Ortadan Kalkması

T.C.

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

E. 2003/13386

K. 2004/3404

T. 26.2.2003

• İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİSİNİN İŞ AKDİNİN FESHİ ( İşe İade Kararından Sonra İşe Dönmeyen ve Boşta Kaldığı Dönemlere İlişkin Ücretleri Ödenmediği Gerekçesiyle Akdi Fesheden Sendika Temsilcisinin İşçilik Hakları Talebi )

• İŞE İADE KARARINDAN SONRA İHTARA RAĞMEN İŞE DÖNMEYEN VE ÜCRETLERİ ÖDENMEDİĞİ GEREKÇESİYLE İŞ AKDİNİ FESHEDEN İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİSİ ( İşçilik Hakları Talebi )

• İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI VE DİĞER İŞÇİLİK HAKLARI TALEBİ ( İşe İade Kararından Sonra İhtara Rağmen İşe Dönmeyen ve Ücretleri Ödenmediği Gerekçesiyle İş Akdini Fesheden İşyeri Sendika Temsilcisinin )

• HAKLI NEDENLE FESİH İDDİASI VE İŞÇİLİK ALACAKLARI TALEBİ ( İşe İade İlamından Sonra İhtara Rağmen İşe Dönmeyen ve Ücretleri Ödenmediği Gerekçesiyle İş Akdini Fesheden İşyeri Sendika Temsilcisinin )

• SENDİKA TEMSİLCİSİNİN İŞE İADESİNE İLİŞKİN MAHKEME KARARINA RAĞMEN İŞE DÖNMEMESİ VE ÜCRETLERİ ÖDENMEDİĞİ GEREKÇESİYLE İŞ AKDİNİ FESHETMESİ ( Haklı Nedenle Fesih İddiası ve İşçilik Alacakları Talebi )

1475/m.14,16/II-d

2822/m.30

ÖZET :2822 sayılı Sendikalar Kanunun 30. maddesinde öngörülen sendika temsilcisinin boşta geçen süreye ilişkin ücret ve diğer hakları aynı madde hükmüne göre ancak, işe iade kararından itibaren altı işgünü içinde davacının işe başlaması halinde ödenebilir. Başka bir işte çalışan davacının işverene yaptığı işe başlama başvurusuna karşı davalının cevabını ve işverenin işe çağıran ihtarının kendisine ulaşmasını dahi beklemeden bu ihtarın keşidesini takip eden ertesi gün ücretlerinin ödenmediğinden bahisle akti feshettiğini bildirmesi, bu işyerinde yeniden işe başlama niyeti olmadığını ortaya koyduğu gibi, yukarıda sözü edilen yasa hükmüne göre bu ücret ve tazminatlara ancak, altı iş günü içinde işe başlama koşulu ile hak kazanılacağından işe başlamayan davacının ücretlerinin ödenmediğinden bahisle iş aktini feshe de hakkı bulunmamaktadır. Anlatılan sebeplerle başka işte çalışması nedeniyle davalıda işbaşı yapmayan, hizmet aktini de kendi fesheden davacının boşta geçen süreye ilişkin ücret ve diğer haklarının reddine karar vermek gerekirken kabulü isabetsizdir.

DAVA : Davacı, kıdem, tazminatı, ücret, ikramiye, tahsil primi, aile çocuk yardımı, bayram ödentisi, yakacak, gıda, giyim yardımı, kıdem teşvik primi yıllık izin ücreti ile izin harçlığının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : 1. Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2. Sendika işyeri temsilcisi olan davacı işçinin hizmet aktinin 30.6.1999 tarihinde işverence feshedildiği, 24.4.2001 tarihli feshin geçersizliğine ve işe iadesine ilişkin mahkeme kararından önce başka bir işe girerek çalışmaya başladığı, burada çalışmakta iken 30.4.2001 tarihinde işe başlamak için davalıya başvuruda bulunduğu, davalının davacının çalışmakta olduğu işyeriyle yazışmalar yaptıktan sonra davacının durumunu tesbit edip işe başlaması başvurusunu da reddetmeyip 19.7.2001 günlü ihtar ile işe başlamak üzere davacıya çağrıda bulunduğu, bu kez 20.7.2001 tarihli ihtar ile davacının ücretleri ödenmediğinden 1475 sayılı iş Kanununun 16/II-d maddesi gereğince hizmet aktini feshettiği uyuşmazlık konusu değildir.

Mahkemece davacının 30.6.1999 olan fesih tarihi ile yeni işe girdiği tarih arası ücret ve diğer hakları ile yeni işe girdiği tarihe kadar olan kıdem tazminatı isteğinin kabulüne karar verilmiştir.

2822 sayılı Sendikalar Kanunun 30. maddesinde öngörülen sendika temsilcisinin boşta geçen süreye ilişkin ücret ve diğer hakları aynı madde hükmüne göre ancak, işe iade kararından itibaren altı işgünü içinde davacının işe başlaması halinde ödenebilir. Başka bir işte çalışan davacının işverene yaptığı işe başlama başvurusuna karşı davalının cevabını ve işverenin işe çağıran ihtarının kendisine ulaşmasını dahi beklemeden bu ihtarın keşidesini takip eden ertesi gün ücretlerinin ödenmediğinden bahisle akti feshettiğini bildirmesi, bu işyerinde yeniden işe başlama niyeti olmadığını ortaya koyduğu gibi, yukarıda sözü edilen yasa hükmüne göre bu ücret ve tazminatlara ancak, altı iş günü içinde işe başlama koşulu ile hak kazanılacağından işe başlamayan davacının ücretlerinin ödenmediğinden bahisle iş aktini feshe de hakkı bulunmamaktadır.

Anlatılan sebeplerle başka işte çalışması nedeniyle davalıda işbaşı yapmayan, hizmet aktini de kendi fesheden davacının boşta geçen süreye ilişkin ücret ve diğer haklarının reddine ve sadece 30.6.1999 olan fesih tarihine kadarki kıdem tazminatı isteğinin kabulüne karar vermek gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 26.2.2003 gününde oybirliği ile karar verildi.