« ESER SÖZLEŞMESİ   - KDV Muafiyeti

T.C.

YARGITAY

15. HUKUK DAİRESİ

E. 2006/7042

K. 2007/7271

T. 19.11.2007

• ESER SÖZLEŞMESİ ( Net Bedele KDV'nin Ayrıca Ekleneceğinin Öngörülmesi-Sözleşmeden Sonra Yasayla KDV Muafiyeti Getirilmesi )

• KDV MUAFİYETİ ( Eser Sözleşmesi Yapıldıktan Sonra Yasal Düzenleme Yapılması-Sözleşmede Net Bedele KDV'nin Ayrıca Ekleneceğinin Öngörülmesi )

• İŞ BEDELİNİN ÜCRET + KDV OLARAK BELİRLENMESİ ( Eser Sözleşmesi-Sözleşmeden Sonra Yasayla KDV Muafiyeti Getirilmesi )

• YASADA DEĞİŞİKLİK ( Eser Sözleşmesi-Sözleşmeden Sonra Yasayla KDV Muafiyeti Getirilmesi )

818/m.355

ÖZET : Davalı 3065 sayılı KDV Kanunu'nda yapılan değişiklik ile KDV muafiyeti tanındığını savunmuş, davacı da Yasanın yürürlüğe girmesinden önce aldığı malzemelere KDV ödediğini ileri sürdüğünden mahkemece davacıya KDV ödediğine ilişkin belgeleri ibraz ettirilmeli, ödeme yapılmış ise ödenen KDV'nin davacı tarafından Vergi Dairesinden geri alınmasının mümkün olup olmadığı Vergi Dairesi'nden sorulup gerektiğinde bilirkişilerden rapor alınarak saptanıp, sonucuna göre karar verilmelidir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Asıl dava, imalat bedelinin geç ödenmesi sebebi ile oluşan faiz alacağı, birleşen dava ise ödenmeyen KDV tutarının tahsiline ilişkindir. Mahkemece her iki davanın da reddine dair verilen karar davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2- Taraflar arasındaki uyuşmazlık 29.06.2004 tarihli sözleşme uyarınca Atatürk Havalimanı Doğalgaz Dönüşümü işinden kaynaklanmıştır. Sözleşmenin bedelle ilgili 6. maddesinde işin bedeli 441 milyar TL + KDV olarak belirlenmiştir. Davalı 3065 sayılı KDV Kanunu'nda 01.08.2004 tarihinde yapılan değişiklik ile KDV muafiyeti tanındığını savunmuş ve mahkemece bu savunma doğrultusunda KDV ödeme mükellefiyeti bulunmadığı görüşü ile dava reddedilmiştir. Oysa davacı, Yasanın yürürlüğe girmesinden önce aldığı malzemelere KDV ödediğini ileri sürdüğünden mahkemece davacıya KDV ödediğine ilişkin belgeleri ibraz ettirilmeli, ödeme yapılmış ise ödenen KDV'nin davacı tarafından Vergi Dairesinden geri alınmasının mümkün olup olmadığı Vergi Dairesi'nden sorulup gerektiğinde bilirkişilerden rapor alınarak saptanmalı, davacının geri alma imkanı var ise dava şimdiki gibi reddedilmeli, aksi takdirde ödenen KDV tutarının davalıdan tahsiline karar verilmelidir. Mahkemece bu hususlar üzerinde durulmadan eksik inceleme ile davanın reddi doğru olmadığından kararın bozulması uygun bulunmuştur.

SONUÇ : Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle davacının sair temyiz itirazlarının reddine, 2. bent uyarınca kabulü ile kararın temyiz eden davacı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine, 19.11.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.