« İŞÇİ ALACAKLARI   - Sendikal Tazminatın Reddi Gereği

T.C.

YARGITAY

10. HUKUK DAİRESİ

E. 2002/6763

K. 2002/7267

T. 10.10.2002

• SENDİKAL TAZMİNAT ( İş Akdinin Belediyece Ekonomik Sebeplerle Feshi - Sendikal Nedene Dayanmadığı/Reddi Gereği )

• İŞ AKDİNİN EKONOMİK SEBEPLERLE FESHİ ( Sendikal Tazminat Talebi - Sendikal Nedene Dayanmadığı/Reddi Gereği )

• HİZMET TESBİTİ ( İşe Giriş Bildirgesinde İşveren Olarak Görülenlerin Usulüne Uygun Olarak Davaya Dahil Edilmeleri Gereği )

• İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ ( Hizmet Tesbiti - Bildirgede İşveren Olarak Görülenlerin Usulüne Uygun Olarak Davaya Dahil Edilmeleri Gereği )

506/m.79/10

ÖZET : 506 sayılı Kanun'un 79/10. maddesine göre açılan davada, öncelikle 15.12.1974 tarihli işe giriş bildirgesinde işveren olarak görülenlerin usulüne uygun olarak davaya dahil edilmeleri sağlanmalıdır.

İşe giriş bildirgesi Kuruma verildiğine göre, davacı'nın her halûkârda bir gün süre ile işyerinde çalıştığının kabulü gerekirken davanın reddi isabetsizdir.

DAVA : Davacı, davalılardan işverene ait işyerinde 15.12.1974 - 31.1.1975 tarihleri arasında sigortalı işçi olarak çalıştığının tespitine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme, ilamında belirtildiği şekilde davanın reddine karar vermiştir.

Hükmün, taraflar Avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi Özlem Hatiboğlu tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sona işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.

KARAR : Davanın yasal dayanağı 506 sayılı Kanunun 19/10. maddesi olup, Mahkemece öncelikle 15.12.1974 tarihli işe giriş bildirgesinde işveren olarak görünenlerin usulüne uygun olarak davaya dahil edilmesi sağlanmalı ve varsa delilleri toplanmalıdır.

Diğer taraftan davacının dava konusu işyerinde 15.12.1974 tarihinde işe başladığına dair işe giriş bildirgesinin Kuruma verilmesi, giderek yargılama aşamasında dinlenen tanıkların anlatımları karşısında, davacının her halde 15.12.1974 tarihinde bir gün süre ile işyerinde çalıştığının kabulü gerekirken eksik araştırma, inceleme ve yanılgılı değerlendirme ile yazılı biçimde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

O halde tarafların bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle ( BOZULMASINA ), oybirliğiyle karar verildi.