« İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI   - İşgücü Kaybı - Bakıcı Ödemesi

T.C.
YARGITAY
4. HUKUK DAİRESİ
E. 2003/2643
K. 2003/6445
T. 20.5.2003
• TAZMİNAT DAVASI ( Davacının Davalının Kusurlu Eylemi Sonucu Meydana Gelen Trafik Kazası Sonucu İş Gücü Kaybından Doğan Bakıcı Giderine Hükmedilmesini İstemesi )
• BAKICI GİDERİ ( Davacı Normal Yaşama Süresi İçinde İş Gücü Kaybı Oranında Bakıcıya Ücret Ödeyeceğinden Ödenmesi Öngörülen Bu Ücretin Hesaplanıp Hüküm Altına Alınmasının Gerekmesi )
• İŞ GÜCÜ KAYBI ( Davacı Normal Yaşama Süresi İçinde İş Gücü Kaybı Oranında Bakıcıya Ücret Ödeyeceğinden Ödenmesi Öngörülen Bu Ücretin Hesaplanıp Hüküm Altına Alınmasının Gerekmesi )
• HAKSIZ EYLEMDE FAİZ ( Zarar Haksız Eylem Tarihinde Gerçekleşmiş Bulunduğundan Davacının Tazminat Alacağının Olay Günü İtibariyle İstenebilmesi )
818/m.41
ÖZET : Davacının hüküm altına alınmasını istediği zarar haksız eylem tarihinde gerçekleşmiş bulunduğundan, davacının tazminat alacağının olay günü itibariyle istenebilir durumda olduğu benimsenmelidir. Bakıcı giderine ilişkin zarar da bu kapsamda değerlendirilmelidir. Davacı, normal yaşama süresi içinde iş gücü kaybı oranında bakıcıya ücret ödeyeceğine göre ödenmesi öngörülen bu ücretin hesaplanıp hüküm altına alınması gerekir.
DAVA : Davacı Nuriye K. vekili Avukat Ali Türkmen tarafından, davalı Coşkun Mehmet B. aleyhine 5.8.1998 gününde verilen dilekçe ile trafik kazası sonucu yaralanmadan dolayı tazminat istenmesi üzerine yapılan yargılama sonunda; Mahkemece istemin reddine dair verilen 28.6.2001 günlü kararın Yargıtayda duruşmalı olarak incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle, daha önceden belirlenen 20.5.2003 duruşma günü için yapılan tebligat üzerine temyiz eden davacı vekili Avukat Ali Türkmen geldi, karşı taraftan davalı adına kimse gelmedi. Açık duruşmaya başlandı. Süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten ve hazır bulunanın sözlü açıklaması dinlendikten sonra tarafa duruşmanın bittiği bildirildi. Dosyanın görüşülmesine geçildi. Tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü:
KARAR : Davacı, davalının kusurlu eylemi sonucu meydana gelen trafik kazası sonucu meslekte kazanma gücünden %60 oranda kaybetmiş sayılacak biçimde yaralandığını belirterek bakıcı giderine hükmedilmesini istemiştir. Mahkemece, davacının bakım gideri isteyebilmesi için bu giderin yapılmış olması gerektiği, gelecekte bakım gideri yaptığı takdirde zamanaşımı içerisinde dava açabileceği benimsenerek istem reddedilmiş; kararı davacı temyiz etmiştir.
Dava, davacının kalıcı iş gücü kaybından doğan bakıcı gideri istemine ilişkindir. Davacının hüküm altına alınmasını istediği zarar haksız eylem tarihinde gerçekleşmiş bulunduğundan, davacının tazminat alacağının olay günü itibariyle istenebilir durumda olduğu benimsenmelidir. Bakıcı giderine ilişkin zarar da bu kapsamda değerlendirilmelidir. Davacı, normal yaşama süresi içinde iş gücü kaybı oranında bakıcıya ücret ödeyeceğine göre ödenmesi öngörülen bu ücretin hesaplanıp hüküm altına alınması gerekir. Yerel mahkemece, harcama yapıldıktan sonra dava açılabileceği benimsenerek istemin reddedilmesi doğru olmadığından kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenlerle BOZULMASINA ve temyiz eden davacı vekili için takdir olunan 275.000.000 lira duruşma avukatlık ücretinin davalıya yükletilmesine ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 20.5.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.