« İŞE İADE   - İşe İade Davasında 1 Aylık Hak Düşürücü Süre

 

T.C.

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

E. 2005/14156

K. 2005/20913

T. 13.6.2005

• İŞ AKDİNİN FESHİ ( Feshin Geçersizliği ve İşe İade İstemi - Bildiriminin Tebliği Tarihinden İtibaren Bir Ay İçinde İş Mahkemesinde Dava Açılması Gereği )

• İŞ AKDİNİ ASKIYA ALMA İŞLEMİ ( Fesih Olarak İddia Edilen ve Mahkemece Kabul Edilen - Feshin Geçersizliği ve İşe İade Davası Açılmasında Süre )

• İŞE İADE DAVASI ( Fesih Olarak İddia Edilen ve Mahkemece Kabul Edilen Askıya Alma İşlemi - Bildiriminin Tebliği Tarihinden İtibaren Bir Ay İçinde Açılması Gereği )

• SÜRE ( Feshin Geçersizliği ve İşe İade Davası Açılmasında - Bildiriminin Tebliği Tarihinden İtibaren Bir Ay İçinde İş Mahkemesinde Açılması Gereği )

4857/m. 18, 19

ÖZET : İş sözleşmesi feshedilen işçi, feshin geçersizliği ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir. Fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde iş mahkemesinde dava açılması gerekir.

DAVA : Davacı, feshin geçersizliği ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteği kabul etmiştir.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : İş sözleşmesinin 4857 sayılı iş Kanununun 18 ve devamı maddelerine aykırı olarak feshedildiğini iddia eden davacı, feshin geçerli nedenle yapılmadığını belirterek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı "iş sözleşmesinin feshedilmediğini, vizeleri dolduğundan askıya alındığını" savunmuştur.

Mahkemece "vize uygulamasının idari bir tasarruf olduğu, 4857 sayılı iş Kanununda askıya alınma konusunda düzenleme bulunmadığı, feshin geçerli nedene dayanmadığı" gerekçesi ile feshin geçersizliğine ve işe iadeye karar verilmiştir.

İşçinin, 4857 sayılı iş Kanunu'nun 18 ve devamı maddelerinde düzenlenen iş güvencesi hükümlerinden yararlanabilmesi için, belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışması yanında, işyerinde en az 30 işçi çalışması, en az 6 aylık kıdeminin bulunması ve işletmenin bütününü sevk ve idare eden veya işyerinin bütününü sevk ve idare eden ve işçiyi işe alma ve işten çıkarma yetkisi bulunan işveren vekili konumunda olmaması gerekir.

İş sözleşmesi feshedilen işçi tarafından aynı kanunun 19. maddesi uyarınca, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde iş mahkemesinde dava açılması gerekir.

Somut olayda, fesih olarak iddia edilen ve mahkemece kabul edilen askıya alma işlemi 31.8.2004 tarihli yazı ile davacıya bildirilmiştir. Ancak dosya içeriğinden bu yazının davacıya hangi tarihte tebliğ edildiği anlaşılmamaktadır. Yukarıda açıklandığı gibi, feshin geçersizliğinin ve işe iade isteğinin, fesih tarihinden değil, fesih bildirim tarihinden itibaren bir ay içinde dava konusu yapılması gerekir. Diğer taraftan davalı işyerinde 30 ve daha fazla işçi çalışıp çalışmadığı da araştırılmış değildir. Mahkemece öncelikle, fesih bildirim tarihi araştırılmalı, bu saptamadan sonra davanın süresinde açılıp açılmadığı belirlenmeli, süresinde açılmamış ise bu nedenle reddine, davanın süresinde açıldığı anlaşılıyor ise, işyerinde 30 ve daha fazla işçi çalışıp çalışmadığı incelemesi yapılmalı ve sonucuna göre karar verilmelidir. Eksik inceleme ile hüküm kurulması hatalıdır.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 13.6.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.